127679

LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai Krāslavas novadā
27.03.2023


No  2023. gada 27. februāra līdz 2023. gada 27. martam biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK not. Nr. 590). 

 

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. rīcību:

1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”.

 

Konkursa 12. kārtā pieejamais finansējums – 82 508.02 EUR.

Stratēģijas mērķis M1 ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. 

Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektam – 80 %.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu: 

  • ja tiek veikta būvniecība – 2 gadi;
  • pārējiem projektiem – 1 gads.

Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektam – 80 %.

 

Projekta pieteikumu iesniedz tikai elektroniski no 2023. gada 27. februāra līdz 2023. gada 27. martam plkst. 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

  • Aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda pieteikumu un pievieno pavaddokumentus.

Obligāti iesniedzams ir projekta pašnovērtējums - Rīcības 1.1. pašnovērtējuma veidlapa 

Par konkursa nosacījumiem, noteikumiem, kritērijiem, rīcības iespējām ŠEIT

 

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties kraslavaspartneriba.lv un, piesakoties telefoniski vai elektroniski konsultācijai, klātienē biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” (Skolas ielā 7, Krāslavā), kā arī seminārā.

Seminārs par projektu iesniegšanas kārtību notiks 2023. gada 1. martā plkst. 14:00 Skolas ielā 7, Krāslavā.

Pieteikšanās uz semināru līdz 28. februārim obligāta. Pieteikšanās veidlapa. 

 

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Papildus informācija un konsultācijas:

T. 25608232 (Zane Ločmele)

T. 26195753 (Aina Dzalbe)

E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv 

 
      Atpakaļ