Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija (SVVA stratēģija) ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcības grupa (VRG) jeb biedrība "Krāslavas rajona partnerība", balstoties uz lauku iedzīvotāju un kopienu vajadzībām, saskaņojot tās ar kopējām attīstības prioritātēm.

SVVA stratēģijā ir ietverta detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības problēmas un vajadzības. Uz to pamata tika veidota lauku teritorijas attīstības vīzija, noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas nākotnē sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku ekonomiku, nodrošinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti. 

VRG izstrādājusi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023. - 2027. gadam, kuru īstenos Krāslavas novada teritorijā, atbilstoši Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027.gadam intervencei “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”.

SVVA stratēģijas  pieejas galvenie mērķi un uzdevumi:

  • uzlabot situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai;
  • sniegt atbalstu vietējām kopienām ilgtspēju veicinošām aktivitāšu iniciatīvām.  

SVVA stratēģija izstrādāta ELFLA finansēta projekta Nr. 23-00-A019.STR-000016 ietvaros.

SVVA stratēgija tiks ieviesta ELFLA finansēta projekta Nr. 23-00-C0LA19.4-000015 ietvaros. 

 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023. - 2027. gadam 

                                                     

                                                       

                                                    

 

 

  • Iepriekšējo finanšu periodu SVVA stratēģijas un VRG pašnovērtējumi

Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” atbilstoši Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada (LAP) pasākumam „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam īstenoja Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados (pēc 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas - Krāslavas novada teritorija).

Stratēģija tika izstrādāta ELFLA finansēta projekta Nr. 15-00-A0190A-00025 ietvaros. 

SVVA stratēģija tika ieviesta ELFLA finansēta projekta Nr. 16-00-A019.440-000031 ietvaros. 

 

Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam (SVVA stratēģija) 

(Aktualizēta 12.09.2022.) 

 

  • Atbilstoši MK noteikumu Nr.125 47.4.3. apakšpunktam katru gadu "Krāslavas rajona partnerība" izvērtē vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un rīcību sasniedzamo rezultātu rādītāju izpildi, kā arī savu darbību iepriekšējā gadā.

Pašnovērtējums 2020 

Pašnovērtējums 2019

Pašnovērtējums 2018

Pašnovērtējums 2017

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

  • 2009.-2013. gadā galvenais stratēģijas mērķis bija bijušā Krāslavas rajona teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, radot dzīvošanai un darbam labvēlīgu, sakoptu, mūsdienīgu un radošu vidi.

"Krāslavas rajona partnerības integrētās attīstības stratēģija 2009.-2013. gadam" precizēta 07.11.2012.