Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā,
2006. gada 17. oktobrī ar Nr. 40008107328


Biedrības

„Krāslavas rajona partnerība”


statūti

Krāslava, 2006. gads


1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

  1. Biedrības nosaukums ir „Krāslavas rajona partnerība”, turpmāk tekstā Partnerība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķi un atzīst šos Statūtus.

  1. Partnerībai, saskaņā ar šiem Statūtiem, nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

  1. Partnerība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem.

2.nodaļa. Darbības mērķis.

2.1. Partnerības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados, iesaistot organizācijas un iedzīvotājus vietējā līmeņa problēmu risināšanā.

3.nodaļa. Darbības uzdevumi.

3.1. Partnerības darbības galvenie uzdevumi:

3.1.1. Veicināt vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz lauku problēmu risināšanu;

3.1.2. Apvienot vietējās kopienas kopīgai problēmu apzināšanai lauku teritorijās un izstrādāt stratēģiju, kā arī nodrošināt vienmērīgu tās īstenošanu biedrības darbības teritorijā;

3.1.3. Attīstīt kopienu kapacitāti Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados;

3.1.4. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos biedrības darbības teritorijai un vietējiem iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā, kas saistītas ar iedzīvotāju izglītošanos, veselīga dzīvesveida popularizēšanu, sabiedrisko un kultūras aktivitāšu dažādošanu. 

3.1.5. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;

3.1.6. Izplatīt informāciju par lauku jautājumiem, problēmām, idejām un projektiem. Iesaistīt to apspriešanā un risinājumu meklēšanā pēc iespējas lielāku organizāciju un iedzīvotāju skaitu, un panākt vienotu lēmumu izstrādāšanu un tālāku virzīšanu.

3.1.7. Attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstisko organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicot teritorijas attīstību Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados, un kopienu sadarbību.

3.2. Partnerības darbības mērķa un uzdevumu izpilde:

3.2.1. izstrādā un ievieš stratēģijas un programmas;

3.2.2. piedalās un organizē izglītojošas un informatīvas aktivitātes;

3.2.3. veic pārraudzību un pētniecisko darbību;

3.2.4. sniedz metodoloģisko un praktisko palīdzību;

3.2.5. veic citas likumos atļautās darbības.

 

4.nodaļa. Nosaukums.

 4.1. Partnerības pilns nosaukums latviešu valodā ir: “Krāslavas rajona partnerība”. Partnerības pilns nosaukums angļu valodā ir “Kraslava District Partnership”. 

5. nodaļa. Simbolika

5.1. Partnerības simbolika ir sekojoša: 

5.2. Partnerības simbolikas lietošanu nosaka Kopsapulces apstiprināts nolikums.

6.nodaļa. Darbības teritorija.

6.1. Partnerības darbības teritorija ir Aglonas novads, Dagdas novads un Krāslavas novads.

6.2. Partnerības darbība var tikt paplašināta un realizēta arī citās teritorijās, ja tas sekmē Partnerības mērķa sasniegšanu un uzdevumu izpildi.

7.nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija.

7.1. Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce.

7.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Partnerības biedri. Katrs Partnerības biedrs piedalās Kopsapulcē savos Statūtos noteiktajā kārtībā, pilnvarojot pārstāvi.

7.3. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā. Katram biedram tiek nosūtīts uzaicinājums, ne vēlāk kā 3 trīs darba dienas pirms Kopsapulces norādot sasaukšanas iemeslu. Lemjot par izmaiņām Statūtos, Padomē vai biedrības darbības izbeigšanu, sapulci sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās norises.

7.4. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes vai Padomes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa revidents, vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Partnerības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Kopsapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos Kopsapulci var atklāt Kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarotā persona. Persona, kas atklājusi Kopsapulci, vada to līdz Kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanai.

7.6. Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī - redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.

7.7. Kopsapulces priekšsēdētāja pienākums ir precizēt reglamenta noteikumus īpaši skaidri, un obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt kopsapulces ciklos tā, lai kopsapulces darbs nebūtu pārslogots.

7.8. Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru. 

7.9. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

7.10. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz četri Partnerības biedri pieprasa aizklātu balsojumu. Balsojumu sēdes jautājumos var veikt klātienē vai uz pilnvaras pamata. Pilnvarojot kādu no biedriem vai valdes locekļiem, pirms attiecīgās sēdes jautājuma balsošanas nodrošināt sava balsojuma paušanu pilnvarotajai personai, kas savukārt informē par balsojumu.

7.11. Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina Kopsapulces vadītājs un protokolists. 

7.12. Kopsapulces protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Partnerības lietā Valdes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Valde viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē. 

7.13. Kopsapulcei ir tiesības:

7.13.1. apstiprināt Partnerības statūtus un grozījumus tajos.

7.13.2. Ievēlēt Padomes locekļus un to kandidātus, kā arī lemt par viņu atsaukšanu saskaņā ar Kopsapulces apstiprināto nolikumu.

7.13.3. Ievēlēt un atsaukt revidentu saskaņā ar Kopsapulces apstiprināto nolikumu.

7.13.4. Apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites.

7.13.5. Noteikt Partnerības simbolikas lietošanas kārtību.

7.13.8. Izskatīt pārsūdzētos Padomes un Valdes lēmumus.

7.13.9. Pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju.

7.13.10. Vērtēt un apstiprināt Padomes, Valdes atskaites un Revidenta pārskatu.

7.13.11. Izskatīt citus ar Partnerības darbību saistītos jautājumus.

8.nodaļa. Padome

8.1. Partnerības Padome ir Kopsapulces ievēlēta pārvaldes institūcija. 

8.2. Partnerības Padome sastāv no Padomes priekšsēdētāja un ne vairāk kā 8 Padomes locekļiem, ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi. Padome pati sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā. 

8.3. Padomes locekļu kandidāti ir tās personas, kas Padomes vēlēšanās ir izvirzītas kandidēšanai Partnerības padomes locekļa statusam. Kandidāta statuss izbeidzas līdz ar ievēlēšanu Padomē. Personām, kuras netiek ievēlētas Padomē, kandidāta statuss saglabājas līdz nākamajām Padomes vēlēšanām.

8.4. Kandidēt Partnerības Padomes locekļa statusam Padomes vēlēšanās var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona no Kopsapulces, ko ieteicis vismaz viens Partnerības biedrs.

8.5. Partnerības Padomi ievēl Kopsapulce uz 2 gadiem ievērojot pēctecības principu, kas paredz, ka kārtējās Padomes vēlēšanās vismaz puse Padomes locekļu tiek ievēlēta atkārtoti.

8.6. Padome:

8.6.1. lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu.

8.6.2. Nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi.

8.6.3. Izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas, attīstības programmas un citus plānošanas dokumentus.

8.6.4. Balstoties uz Partnerības izstrādāto dokumentu un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros, izskata un izvērtē projektu iesniegumus, un pieņem lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai.

8.6.5. Nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijās.

8.6.6. Lemj par Partnerības iesaistīšanos starptautiskajos sadarbības projektos un tīklos, aliansēs vai organizācijās.

8.6.7. Apstiprina Partnerības darbības plānu un budžetu.

8.6.8. Izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā un tās darbību reglamentējošajos dokumentos.

8.6.9. Pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu.

8.6.10. Uzņem Partnerības biedrus.

8.6.11. Nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji.

8.6.12. Ievēl Valdi un nosaka viņa/viņas atlīdzību, kā arī lemj par Valdes atsaukšanu.

8.6.13. Ievēl no sava vidus priekšsēdētāju.

8.6.14. Sagatavo Kopsapulcei atskaites par Padomes darbību.

8.6.15. Veido organizācijas, kā arī lemj par to darbību. 

8.6.16. Lemj citus jautājumus, kas rodas Partnerības darbības laikā, ja vien tie nav Kopsapulces vai Valdes kompetencē, kā arī veic citus Partnerības darbībai nepieciešamus pasākumus.

8.7. Padomes sēdes sasauc priekšsēdētājs, Valde vai vismaz pieci Padomes locekļi. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz puse no klātesošiem Padomes locekļiem.

8.8. Partnerība Padomes sēdes ir atklātas. Taču atsevišķu lēmumu pieņemšana var notikt aizklāti, ja to pieprasa puse klātesošo Padomes locekļu vai Valde.

8.9. Partnerības Padomes darba princips paredz komandas darbu un dažādi domājošu cilvēku spēju diskutēt, izteikt savas intereses, aizstāvēt savas vērtības un viedokli, un panākt savstarpēju izpratni un vienošanos.

8.10. Partnerības Padomes darbība balstās uz sekojošiem principiem:

8.10.1. partnerība,

8.10.2. ietvertība,

8.10.3. līdzdalība,

8.10.4. savstarpēja vienošanās (konsensus),

8.10.5. atklātība un caurspīdīgums,

8.10.6. pēctecība.

8.11. Padomes locekļi darbojas brīvprātīgi, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu Valde var noteikt samērīgu atlīdzību vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus izdevumus.

8.12. Padomes loceklis savā darbā aizstāv visas darbības teritorijas intereses un nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām vai sektorālām, interesēm, ja tās ir pretrunā ar Partnerības izstrādātām stratēģijām un Partnerības darbības mērķi.

8.13. Padomes locekli pēc priekšsēdētāja vai Padomes trīs locekļu rakstiska ierosinājuma var izslēgt no Padomes, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar savu darbību kavē Partnerības mērķa un uzdevumu sasniegšanu.

8.14. Ja Padomes loceklis tiek izslēgts no Padomes, tad Padomes locekļa pienākumus līdz Padomes darbības termiņa beigām uzņemas Padomes locekļa kandidāts, kura Kopsapulcē iegūto balsu skaits ir vistuvākais vismazāk balsu saņēmušajam Padomes loceklim.

8.15. Partnerības Padomes priekšsēdētāju ievēl Padome uz diviem gadiem.

8.16. Padomes priekšsēdētājs tiek atstādināts no amata, ja uzticības balsojumā par to ir nobalsojusi puse Padomes locekļu.  

8.17. Padomes priekšsēdētājs:

8.17.1. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā.

8.17.2. Vada Padomes sēdes.

8.17.3. Organizē Padomes darbu.

8.17.4. Izskata atbalsta pretendentu iesniegumus, kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums par projekta atbilstību Partnerības apstiprinātai stratēģijai.

8.17.5. Pārstāv Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs.

8.17.6. Pilda citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Partnerības mērķi.

8.17.7. Prombūtnes laikā Padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs pilnvarot vietnieku.

9.nodaļa. Izpildinstitūcija - Valde.

9.1. Padomes izpildinstitūcija ir Valde, kas vada un pārstāv Partnerību. To ievēl Partnerības Padome uz diviem gadiem. Partnerības Valde ir vienpersoniska un pārstāv Partnerību atsevišķi.

9.2. Partnerības Valdi var ievēlēt atkārtoti.

9.3. Partnerības Valde:

9.3.1. nodrošina Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi.

9.3.2. Pārstāv Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs.

9.3.3. Slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus. Izdod sākotnējos lēmumus par projektu atbilstību Partnerības apstiprinātai stratēģijai.

9.3.4. Pieņem un atbrīvo no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros.

9.3.5. Pārvalda un rīkojas ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu.

9.3.6. Organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.3.7. Sasauc un organizē Kopsapulces sēdes, kā arī sasauc un organizē Padomes sēdes.

9.3.8. Sagatavo Kopsapulcei un Padomei atskaiti par Partnerības darbību.

9.3.9. Sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā.

9.3.10. Organizē biedrības darbības teritorijas pakalpojumu nodrošinājuma un to kvalitātes auditu.

9.3.11. Pilda citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Partnerības mērķi.

9.3.12. Izlemj citus ikdienas jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kopsapulces vai Padomes kompetencē.

9.4. Kopsapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Partnerības Valdei ir nepieciešama Kopsapulces piekrišana.

9.5. Partnerības Valde nevar būt Padomes loceklis vai kandidāts.

9.6. Partnerības Valde ir tiesīga pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Padomes sēdes lēmumus Kopsapulcē.

9.7. Prombūtnes laikā Partnerības Valde ir tiesīga pilnvarot vietnieku.

9.8. Padomes Valde var atbrīvot ar Kopsapulces lēmumu pirms tā pilnvaru termiņa izbeigšanās. Partnerības Koordinatora atbrīvošanu var ierosināt 1/2 Partnerības biedru, Padome vai Valde.

10.nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.

10.1. Partnerības darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru Kopsapulce uz diviem gadiem.

10.2. Partnerības revidents nevar būt Partnerības Padomes loceklis.

10.3. Partnerības revidents:

10.3.1. veic Partnerības dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju.

10.3.2. Dod atsauksmi par vadības institūciju darbību.

10.3.3. Dod atsauksmi par Partnerības budžetu un gada pārskatu.

10.3.4. Izvērtē Partnerības grāmatvedības un lietvedības darbu.

10.3.5. Sniedz ieteikumus par Partnerības finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu.

10.3.6. Veic citus Kopsapulces uzticētos uzdevumus.

10.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Kopsapulce nevar apstiprināt Partnerības gada pārskatu un bilanci bez Partnerības revidenta slēdziena.

11. nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

 

11.1. Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska, vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru. 

11.2. Lai fiziska persona kļūtu par Partnerības biedru, Partnerības Valdei ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.

11.3. Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerība biedru, tai Partnerības Valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un statūtu kopija un jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

11.4. Lai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, tulkoti un notariāli apstiprināti statūti, jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

11.5. Partnerības Valde apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Partnerības Padomē.

11.6. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.7. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Partnerības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

11.8. Ja Padome vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Partnerības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā.

11.9. Partnerības biedru var izslēgt Padome par šādiem pārkāpumiem:

11.9.1. nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda.

11.9.2. Kopsapulces un Padomes lēmumu nepildīšana.

11.9.3. Savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana.

11.9.4. Ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Partnerības vārdu.

11.9.5. Morālā kaitējuma Partnerībai nodarīšana.

11.9.6. Cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

11.10. Jautājumu par Partnerības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.11. Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. 

11.12. Katrs Partnerības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Partnerībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, savos statūtos noteiktajā kārtībā, pilnvarojot pārstāvi.

11.13. Partnerības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Partnerības biedri. Šādas personas, pamatojoties uz Valdes lēmumu, var līdzdarboties Partnerības darbībā kā atbalstītāji, ar tiesībām piedalīties Partnerības Kopsapulcē bez balsstiesībām.

12.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

12.1. Partnerības biedram ir tiesības:

12.1.1. piedalīties Partnerības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā.

12.1.2. Saņemt informāciju par Partnerības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.

12.1.3. Piedalīties visos Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

12.1.4. Brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās un nodibinājumos.

12.1.5. Brīvi izstāties no Partnerības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.

12.1.6. Veikt cita veida darbību, kas atbilst Partnerības mērķim un ir saskaņā ar Partnerības uzdevumu realizāciju.

12.2. Partnerības biedru pienākumi ir:

12.2.1. ievērot Partnerības statūtus un pildīt Kopsapulces, Padomes lēmumus.

12.2.2. Regulāri maksāt biedra naudu.

12.2.3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partnerības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

12.2.4. Augsti turēt Partnerības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Partnerības reputāciju sabiedrībā.

12.3. Katram Partnerības biedram Kopsapulcē ir viena balss.

13.nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

13.1. Partnerības līdzekļus veido:

13.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas.

13.1.2. Juridisko un fizisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, dāvinājumi.

13.1.3. Ienākumi no uzņēmējdarbības.

13.1.4. Biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Partnerības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai.

13.1.5. Valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums.

13.1.6. Dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām.

13.1.7. Par Partnerības līdzekļiem iegādātā manta.

13.1.8. Mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi.

13.1.9. Citi atļauti ienākumi.

13.2. Partnerības līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces, Padomes vai Valdes rīkojumiem tiek izlietoti:

13.2.1. Mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei.

13.2.2. Darbinieku algošanai.

13.2.3. Citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Partnerības darbības nodrošināšanu.

13.3. Ar Partnerības Kopsapulces lēmumu Partnerība var izveidot speciālus fondus, kuri izlietojami tādiem mērķiem, kas atbilst Partnerības statūtos noteiktajam darbības mērķim un uzdevumiem.

13.4. Par Partnerības līdzekļu izmantošanu atbild Valde, bet kontroli – revidents.

Biedrības valdes locekle         ________________________ /Aina Dzalbe/

                                                             (paraksts)

        

Statūti aktualizēti „Krāslavas rajona partnerības” kopsapulcē, Krāslavā 2018. gada 10. maijā un stājas spēkā 2018. gada 1. augustā.