Biedrības pārvaldes struktūra

Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Krāslavas rajona partnerības biedri. Katrs partnerības biedrs (organizācija) piedalās kopsapulcē savos statūtos noteiktajā kārtībā, pilnvarojot pārstāvi.

Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju institūcija - padome, kura ir atbildīga par integrētās attīstības stratēģijas ieviešanu Krāslavas novadā. Padome sastāv no deviņiem cilvēkiem, ko ievēl biedrības kopsapulcē. Padome izveidota ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmējdarbības un NVO, tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi. Atsevišķi padomē esošie organizāciju pārstāvji (ekonomiskie un sociālie partneri) pārstāv lauksaimnieku, lauku sieviešu un jauniešu intereses.

Partnerības izpildinstitūcija ir valde, kas ir vienpersoniska un ko ievēl biedrības padome. Valde organizē partnerības darbu un izpilda padomes lēmumus, kā arī var pārstāvēt partnerību atsevišķi.

Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” shematisku struktūru skat. attēlā.

Attēls: Krāslavas rajona partnerības struktūra 

Par partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārzemēs dzīvojoša fiziska vai reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par partnerības biedru.

Lai LR reģistrēta juridiska persona kļūtu par partnerības biedru, tai partnerības valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un statūtu kopija un jāaizpilda partnerības biedru reģistrācijas anketa.

Partnerības valde apkopo pieteicēju dokumentus un nodod tos izskatīšanai partnerības padomē.

Partnerības biedri, kas nav tieši pārstāvēti padomē, un visi interesenti tiek aicināti piedalīties partnerības darbā, izsakot savu viedokli darba grupās, konsultācijās. Partnerības darbā un informācijas izplatīšanā aktīvi iesaistās arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Krāslavā un pašvaldību speciālisti.