127302

11. kārtas uzņēmējdarbības projektu konkursa rezultāti
11.12.2022


Izvērtēti LEADER pieejas īstenošanas projektu konkursa 11. kārtā iesniegtie 6 projekti uzņēmējdarbības attīstībai, produktu un pakalpojumu radīšanai Krāslavas novadā. Kopējais projektu finansējums, ko paredzēts  investēt projektu īstenošanā ir 242 361.50 EUR. Publisko attiecināmo izmaksu summa (ELFLA) 146 391.49 EUR. 

Projektu iesniegšana  notika no 2022. gada 17. oktobra līdz 17. novembrim. 

Projektu konkurss attiecās uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. rīcību 1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”.

Konkursa 11. kārtā pieejamais finansējums bija 179 892.51 EUR EUR.   

Projektu saraksts 

Projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

 

      Atpakaļ