125007

Demokrātijas pieredze Norvēģijā
18.05.2022


 

Trīs Dienvidlatgales biedrības -  Krāslavas rajona partnerība, Preiļu rajona partnerība, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi" no 2022. gada 11. maija līdz 13. maijam piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Norvēģijā, Hamēras (Hamar) pašvaldībā. Nevalstisko organizāciju pārstāvji iepazinās ar Hamēras pašvaldību, ar sabiedrības līdzdalību un  iesaistes pieredzi, diskutēja par demokrātijas kultūru un apmeklēja dažādas organizācijas - Dabas skolu (Hamar Naturskole), unikālu kultūrmantojuma baznīcas (Domkirkeodden) centru. Uzzināja, kā darbojas labdarības organizācija "Rotary club", kā biedrība "Street team HamKam" Hamērā palīdz un iesaista sabiedriskajā dzīvē atkarībās esošus cilvēkus. 

Dienvidlatgales vietējo rīcības grupu projekta sadarbības organizācija “Henric Johansson Konsult”  Norvēģijā radīja programmu ar savu sadarbības partneru stāstiem par demokrātijas īstenošanu pašvaldībā, sabiedrības iesaisti un  rīcību ieviešanu ilgtermiņā. 

20. gadsimts kļuva par demokrātijas gadsimtu, taču, neraugoties uz šķietamo pašsaprotamību 21. gs., līdzās jēdzieniem brīvība, taisnīgums, otra cilvēka respektēšana utt., cik bieži par to domājot, runājot kolektīvā vai ģimenes, draugu lokā, saprotam, ka šīs indivīda iespējas un demokrātijas kultūra  prasa arī nepārtrauktu darbību un  līdzdalību? Tikšanās un diskusijas Norvēģijā apliecināja, ka ikvienam no mums daudz vairāk jābūt atbildīgiem par savu novadu, reģionu, valsti, aktīvi jāiesaistās, jāpiedalās labvēlīgas, mūsdienīgas vides attīstībā.  Hamēras (Hamar) pašvaldības mēra vietnieks Knuts Fangbergets uzsvēra, ka pilsoniskā aktivitāte pašvaldībā ir augsta. Iedzīvotāji aktīvi piedalās sabiedriskajās apspriedēs,  izsaka priekšlikumus. Piemēram, pašvaldības domes sēdes tiešsaistēm pieslēdzas līdz pat 4000 iedzīvotāju. Norvēģijas pieredze rāda, ka kopienas labā ir jāiegulda milzīgs darbs. Sabiedrības iesaiste, līdzdalības veicināšana un sadarbība ar iedzīvotājiem ir neatsverams ieguldījums nākotnē. 

Savukārt biedrības “Street Hamkam” pieredzes stāsts pārsteidza un iedvesmoja. Sadarbībā ar  tuvākajām pašvaldībām, piesaistot sponsorus, biedrības futbola treneris palīdz alkohola vai narkotisko vielu atkarības jūgā esošajiem pašvaldības iedzīvotājiem, palīdz socializēties un integrēties sabiedrībā, uzlabot situāciju. Vienīgais noteikums šīm aktivitātēm, nākot uz treniņiem un spēlēm, cilvēkam jābūt “brīvam” no atkarības vielas. Protams, piedaloties sporta aktivitātēs, apbruņojoties ar pacietību un apzinoties, saprotot, ka šāda iespēja nav brīnumlīdzeklis, bet tikai pašu atkarīgo vēlme uzlabot dzīvi, taču, kā uzsvēra Street HamKam treneris Kai Kristiansen, ja pat vienu cilvēku izdodas atgriezt sabiedriskajā dzīvē, tas ir liels ieguvums. Šajā gadā sporta aktivitātēs piedalās 45 iedzīvotāji.

Demokrātija - tas ir process, ko jāveido nepārtraukti sadarbojoties un kopā radot. Brauciens tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.  gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas  "Demokrātijas kultūra" projekta "Es Dienvidlatgalē varu" (Nr.AIF/2020/SDK/20) ietvaros.

Fotogalerija 

Papildu informācija: 

Zane Ločmele

koordinatore

projekts "Es Dienvidlatgalē varu" 

zane.locmele@kraslavaspartneriba.lv 
      Atpakaļ