Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" / Aktualitātes
Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"
   

Izludināts projektu konkurss"Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos"
28.03.2013


Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona partnerības integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

 Konkurss izsludināts:

411.pasākuma “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

2.aktivitātes – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

3.2. rīcībā: „Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos”. 13.kārtā pieejamais finansējuma 31 714,00 Ls. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 Ls.

Mērķis: veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju un attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijā.

Risinājumi

  •   Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos;
  •  Infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

! Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”.

 Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 28.februāra līdz 2013.gada 28.martam.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

Katram vērtēšanas kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti labi”).

Maksimālais punktu skaits 22, minimālais punktu skaits 11, kas ir jāiegūst lai par projekta iesniegumu sniegtu pozitīvu atzinumu.

Krāslavas rajona partnerības integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam kritēriji 3.2. rīcībai "Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos"


 

Nr.p.k.

 

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta iesniegums atbilst noteiktās prioritātes mērķim.

2

2.

Projekta iesniegums atbilst rīcības atbalstāmajām darbībām.

2

3.

Projekta iesniegumā ir skaidri definētas plānotās aktivitātes un aprakstīta kvalitatīvu rezultātu sasniegšana.

2

4.

Projekta budžets ir detalizēts, izmaksas atbilst plānotajām aktivitātēm un tās ir samērīgas ar projektā plānotajiem rezultātiem.

2

5.

Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina projekta rezultātu ilgtspēju.

2

6.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta VRG teritorijā mājas apstākļos ražota lauksaimniecības produkta atpazīstamība pagasta, novada, VRG darbības teritorijas vai reģiona ietvaros.

2 – reģionā, 1.5 – visā VRG teritorijā, 1 – novadā, 0.5- pagastā, 0 – neattiecas.

2

7.

Infrastruktūras/aprīkojuma nepieciešamības pamatojums (kā plānotās investīcijas infrastruktūrā/aprīkojumā tiks izmantotas aktivitāšu realizācijā).

2

8.

Projekta inovitāte VRG darbības teritorijā.

2

9.

Aprakstīts saražotās produkcijas noieta tirgus (veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālo pircēju loks, norādīta informācija kā tiks popularizēts produkts).

2

10.

Projekta īstenošana veicinās jaunu darba vietu radīšanu.

2

11.

Projekta iesniedzējs vēl nav īstenojis nevienu projektu attīstības stratēģijas darbības teritorijā.

2

Maksimālais kopējo punktu skaits

22

 Ar Krāslavas rajona partnerības integrēto attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadam var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7, (2.stāvā) Krāslavā, LV-5601 vai Krāslavas rajona partnerības mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv

Projektu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti Ministru kabineta noteikumos Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.

Projekta iesniegumu personīgi iesniedz Krāslavas rajona partnerībā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, Skolas ielā 7, Krāslavā, LV 5601. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Pasākumu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi, projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai atrodami LAD mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/


 
 
      Atpakaļ

Ārkārtas situācijas laikā biedrība neveic klientu konsultācijas klātienē, lūdzam sazināties zvanot vai uzdot jautājumu rakstiski!


<< Augusts 2019 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Vai Jūs (Jūsu organizācija) īstenojāt Leader pasākuma projektu 2016. - 2020.gadā?

Jā, bet tikai vienu
Jā, pat, vairākus
Nē, mūsu projektu noraidīja
Nē, gribējām īstenot, bet neiesniedzām
Neatbilstam konkursa nosacījumiem

Apskatīt rezultātus


Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" mājas lapa tiek finansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas atbalsta pasākuma. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu obligāta.