122636

Sabiedriskā labuma projektu konkurss
14.01.2022


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (MK not. Nr. 590).

Projektu iesniegšana  no   2022. gada 21. februāra līdz 2022. gada 21. martam.

Kopējais atbalsta apmērs  - 174 795.90 EUR.

Projektu konkurss attiecas uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g.  rīcībām:

2.1.  „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu sakārtošanai,  pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”;

Konkursa 10. kārtā pieejamais finansējums – 139 795.90 EUR.

2.2.  „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”;

Konkursa 10. kārtā pieejamais finansējums – 35 000.00 EUR.

M2 Stratēģijas mērķis veicināt kvalitatīvu dzīves vides attīstību un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG teritorijā, Krāslavas novadā. 

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:

  • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi;
  • ar projektu saistītā personāla atalgojuma, darbības nodrošināšanas izmaksas, nepārsniedzot 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi;
  • pārējiem projektiem – 1 gads.

!!! Papildu informācija, kas iesniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību 2.1 un 2.2.:  

  • projekta pieteikumam pievieno projekta aktivitāšu vai aptaujas aprakstu, kas parāda iedzīvotāju interesi/vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti.

Projekta pieteikumu un pavaddokumentus iesniedz tikai elektroniski no 2022. gada 21.  februāra līdz 21. marta plkst. 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)

Par nosacījumiem, noteikumiem, kritērijiem, rīcības iespējām - ŠEIT.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties arī biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7, Krāslavā (iepriekš piesakoties), kā arī LAD mājaslapā.

Projekta pašnovērtējuma veidlapas (noteiktā rīcībā iesniedz obligāti):

Rīcības 2.1. pašnovērtējuma veidlapa

Rīcības 2.2. pašnovērtējuma veidlapa 

Vairāk informācijas un konsultācijas:

T. 25608232 (Zane Ločmele); 

T. 26195753 (Aina Dzalbe);

E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv.

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Semināri par projektu iesniegšanas kārtību:

2022. gada 21. februārī plkst. 14:00 – 17:00 klātienē Skolas ielā 7, Krāslavā.

Dalībnieku skaits klātienes seminārā ierobežots - 20 cilvēki, ja valstī netiks izsludināti citi nosacījumi. Pieteikšanās obligāta līdz š.g. 20. februārim, aizpildot anketu ŠEIT. 

Dalība seminārā “zaļās “ jeb drošās zonas ietvaros, uzrādot  Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai izziņu par Covid-19 infekcijas pārslimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā, kā arī personu apliecinošu dokumentu. Semināra laikā tiks nodrošināti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

2022. gada 22. februārī plkst. 16:00 – 19:00 ZOOM platformā.

Pieteikšanās obligāta līdz 21. februārim  ŠEIT. Pēc pieteikuma, vienu dienu pirms semināra uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite dalībai seminārā.
      Atpakaļ