129841

Par pilsonisko līdzdalību
13.09.2023


      Krāslavas rajona partnerība šī gada vasarā organizēja Dārza svētkus Izvaltas, Aulejas un Ezernieku pagastos, lai neformālā gaisotnē runātu ar vietējiem iedzīvotājiem par pilsonisko līdzdalību, iedzīvotāju padomēm un dalītos ar piemēriem no Viļānu apvienības un Dekšāres pagasta.

      Kopā pasākumos piedalījās ap 200 cilvēkiem, t.sk. arī no kaimiņu pagastiem, Dagdas, Krāslavas un arī citiem Latvijas novadiem. No visiem dalībniekiem aktīvi iesaistījās un sniedza arī savu viedokli aizpildos aptaujas anketu – 103 apmeklētāji (Ezerniekos saņemtas 36 anketas; Aulejā – 27; Izvaltā – 40). 

      Anketā tika lūgts novērtēt pasākumu un aktivitātes, kuras visvairāk iepatikās, kā arī sniegt atbildi uz jautājumu, vai respondents uzskata sevi par pilsoniski aktīvu iedzīvotāju? No visām saņemtajām atbildēm 77 cilvēki norādīja, ka uzskata sevi par pilsoniski aktīviem, jo viņi iesaistās pasākumos kā dalībnieki, paši ir vietējo deju kolektīvu dalībnieki vai atbalsta labāku dzīvi laukos un iesiastās savas dzīves kvalitātes veidošanā. Tie, kuri sniedza atbildes, ka neuzskata sevi par pilsoniski aktīviem iedzīvotājiem, kā iemeslu norādīja, ka paši neiesaistās pasākumos, kuri tiek organizēti pagastā.

      Dalībniekiem tika jautāts arī par faktoriem, kas vēl ir nepieciešams, lai iedzīvotāji būtu pilsoniski aktīvi un iesaistītos? Protams, visbiežāk pieminētie bija organizēt vairāk aktivitāšu un pasākumu tuvāk vietējiem iedzīvotājiem; sniegt vairāk informācijas un ne tikai sociālajos tīklos; daudzi norādīja, ka cilvēkiem ir vajadzīgi citi motivēti cilvēki, kas viņus personīgi uzaicinās apmeklēt pasākumu, kā arī pašiem ir jābūt vēlmei piedalīties.

      No 103 sniegtajām atbildēm 89 tika apstiprinoši atbildēts uz jautājumu “vai Jūs piedalītos iedzīvotāju sapulcēs par aktuāliem jautājumiem savā pagastā vai pilsētā?”. Kas liecina par vietējo iedzīvotāju vēlmi iesaistīties ne tikai izklaidējošos pasākumos, bet arī pagasta dzīvei nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

      Taču no piedāvātajiem variantiem jautājumā “kādā no līdzdalības veidiem turpmāk redzat savu dalību”, visvairāk tika atzīmētas sabiedriskās apspriešanas, kolektīvie iesniegumi un tikai tad līdzdalības budžeta projektu konkursi un iedzīvotāju padomes. Iespējams tāpēc, ka Krāslavas novadā uz doto brīdi nav neviena pagasta, kurā tiktu organizēta iedzīvotāju padome, bet par sabiedriskajām apspriešanām vietējie iedzīvotāji dzird no masu medijiem vai paši iesaistās pašvaldības izstrādāto attīstības dokumentu apspriešanā. 

      Kopvērtējumā, Krāslavas rajona partnerība, organizējot Darza svētkus un informējot par līdzdalības iespējām, ir uzsākusi pozitīvu aktivitāti, kas deva stimulu vietējiem iedzīvotājiem aizdomāties par katra novada iedzīvotāja līdzdalības nozīmi vietējo lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta turpinājumā ir paredzētas arī aktivitātes, kuru ietvaros tiks piedāvāta praktiska iespēja iepazīties ar iedzīvotāju padomju organizēšanas procesu.

      Dārza svētki notika arī projekta sadarbības partneru Augšdaugavas novada biedrības “Partnerība “Kaimiņi”” (projekta vadošais partneris) un Preiļu un Līvānu novadu biedrības “KŪPĀ” teritorijās. Par tiem vairāk ifnormācijas var lasīt šo biedrību mājas lapās.

 

      Foto no Dārza svētkiem Izvaltā var apskatīt šeit

      Foto no Dārza svētkiem Aulejā var apskatīt šeit

      Foto no Dārza svētkiem Ezerniekos var apskatīt šeit

 

      Projekts “Dienvidlatgale ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot British Council oficiālo nostāju. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv.

 
      Atpakaļ