Apstiprināti MK noteikumu Nr. 33 grozījumi
12.11.2009


Šī gada 10.novembrī tika apstiprināti grozījumi 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"".

Grozījumi paredz vairākas izmaiņas, galvenās no tām:

    * turpmāk atbalsta pretendentam vairs nebūs jāslēdz līgums ar LAD par atbalsta saņemšanu - projekta īstenošanu varēs uzsākt uzreiz pēc LAD lēmuma par atbalsta piešķiršanu.
    * atbalsta pretendents varēs pieļaut atkāpes LAD apstiprinātās projekta iesnieguma tāmes izmaksu pozīcijās, kas nebūs jāsaskaņo ar LAD.
    * gadījumā, ja tiks veikta teritorijas labiekārtošana un uzstādīts vai izvietots objekts, kura vērtība nepārsniedz Ls 300, vai arī iegādāti pamatlīdzekļi, kuri nav stacionāri novietojami, pretendents Lauku atbalsta dienestā varēs iesniegt tikai saskaņojumu ar nekustāmā īpašuma īpašnieku. Līdz šim atbalsta pretendentam bija jāiesniedz nekustamā īpašuma nomas līgums.
    * kā attiecināmās izmaksas projekta īstenošanā noteiktas arī renovācija un vienkāršotā renovācija
    * palielināts atbalsta apmērs no Ls 14 000 līdz Ls 20 000.
    * biedrībām, nodibinājumiem un pašvaldībām nebūs jāiesniedz LAD dokuments par projekta īstenošanas naudas plūsmu. Savukārt citām juridiskām un fiziskām personām, kas veic saimniecisku darbību, tas būs jāsniedz sadalījumā pa gadiem, nevis pa mēnešiem.
    * atbalsta pretendentam turpmāk būs jāsniedz informācija arī par projekta iesniegšanas gadu, nodrošinot informāciju par 4 vai 5 gadiem atkarībā no projekta īstenošanas ilguma.
    * turpmāk izziņas par kredīta piešķiršanu varēs iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tā, kad būs stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 Apstiprināto grozījumu pilnu tekstu var skatīt šeit

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40119968&mode=mk&date=2009-11-10

Grozījumi MK noteikumos jāņem vērā, aizpildot LEADER projektu veidlapas.  

Nākamos projektu konkursus Krāslavas rajona partnerība izsludinās 2010. gadā  "Krāslavas rajona integrēto attīstības stratēģijas 2009. – 2013. gadam" ietvaros.

Projektus finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.
      Atpakaļ