122273

Vēl tikai līdz 5.septembrim var piedalīties projektu konkursa 2.kārtā
Apskatīt komentārus (0)


05.09.2013


Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona partnerības integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Konkurss izsludināts:

411.pasākuma “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

1.aktivitātes – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

3.1. rīcībā: „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde”. 14.kārtā pieejamais finansējuma 26 155,21 Ls. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 Ls.

Mērķis: veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju un attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijā.

Risinājumi:

·           Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai;

·           Ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

Katram vērtēšanas kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti labi”).

Maksimālais punktu skaits 22, minimālais punktu skaits 11, kas ir jāiegūst lai par projekta iesniegumu sniegtu pozitīvu atzinumu.

Nr.p.k.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta iesniegums atbilst noteiktās prioritātes mērķim.

2

2.

Projekta iesniegums atbilst rīcības atbalstāmajām darbībām.

2

3.

Projekta iesniegumā ir skaidri definētas plānotās aktivitātes un aprakstīta kvalitatīvu rezultātu sasniegšana.

2

4.

Projekta budžets ir detalizēts, izmaksas atbilst plānotajām aktivitātēm un tās ir samērīgas ar projektā plānotajiem rezultātiem.

2

5.

Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina projekta rezultātu ilgtspēju.

2

6.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta lauksaimniecības uzņēmuma attīstība un konkurētspēja pagasta, novada, VRG darbības teritorijas vai reģiona ietvaros.

2 – reģionā, 1.5 – visā VRG teritorijā, 1 – novadā, 0.5- pagastā, 0 – neattiecas.2


7.

Infrastruktūras/aprīkojuma nepieciešamības pamatojums (kā plānotās investīcijas infrastruktūrā/aprīkojumā tiks izmantotas aktivitāšu realizācijā).

2

8.

Projekta inovitāte VRG darbības teritorijā.

2

9.

Aprakstīts saražotās produkcijas noieta tirgus (veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālo pircēju loks, norādīta informācija kā tiks popularizēts produkts).

2

10.

Projekta īstenošana veicinās jaunu darba vietu radīšanu.

2

11.

Projekta iesniedzējs vēl nav īstenojis nevienu projektu attīstības stratēģijas darbības teritorijā.

2

Maksimālais kopējo punktu skaits

22

Ja vairāki projektu iesniegumi iegūst vienādu punktu skaitu, priekšroku dot tam projekta iesniegumam, kurš ir ieguvis augstāko novērtējumu stratēģijas rīcībām noteikto kritēriju 5., 6., 8., 11.punktā minēto kritēriju kopsummā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 5. augusta līdz 2013.gada 5. septembrim.

Ar Krāslavas rajona partnerības integrēto attīstības stratēģiju 2009. – 2013.gadam, rīcības mērķiem, plānotajiem risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties pie biedrības „Krāslavas rajona partnerība” pārstāvjiem Skolas ielā 7, (2.stāvā) Krāslavā, LV-5601 vai Krāslavas rajona partnerības mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv

Projektu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti Ministru kabineta noteikumos Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.

Projekta iesniegumu personīgi iesniedz Krāslavas rajona partnerībā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, Skolas ielā 7, Krāslavā, LV 5601. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Pasākumu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi, projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai atrodami LAD mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/

       Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA