Reģionālie semināri par ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) pieteikumu iesniegšanu 2015.gadā
25.11.2014


Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem aicina piedalīties informatīvajos semināros „Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) piedāvātās iespējas pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām 2015.gadam”.

Tuvākais projektu iesniegumu kārtas termiņš ir jau 2015. gada 1. marts.

Bezmaksas seminārs Latgalē notiks 3.decembrī no plkst. 11:00 – 14:00, Rēzeknē, Hotel Latgale, Atbrīvošanas alejā 98, konferenču zālē „Rāzna”;

Pieteikšanās un darba kārtība: http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/

Mērķauditorija: Pašvaldību, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuri vēlas saņemt finansējumu starptautiskas sadarbības, kā arī vietējiem projektiem ES programmas „Eiropa pilsoņiem” jaunajā darbības periodā no 2015.gada.

Semināros tiks sniegta informācija par jaunā darba perioda (2014-2020) ES programmu „Eiropa Pilsoņiem”, tās atbalsta iespējām pašvaldībām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pieteikumu veidlapas aizpildīšanas metodi. Seminārā uzstāsies un ar pieredzi par dalību šādos projektos dalīsies pārstāvis no pašvaldības vai nevalstiskās organizācijas.

Pieteikšanās termiņš semināriem ir 2 darba dienas pirms pasākuma norises datuma.

ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.

Programmas vispārīgie mērķi ir:
•veicināt debates, pārdomas un sadarbību attiecībā uz vēsturisko atmiņu, ES integrāciju un vēsturi;
• veicināt iedzīvotāju izpratni un iespējas piedalīties ES politikas veidošanas procesos, un veicināt solidaritātes, sabiedriskās iesaistīšanās un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.

Programmas īpašie mērķi:
• veicinot diskusijas, pieredzes apmaiņu un tīklu attīstību, vairot izpratni par Eiropas vēstures piemiņas saglabāšanu, kopīgo vēsturi un vērtībām, kā arī par ES mērķi veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un savu iedzīvotāju labklājību;
• sekmēt pilsoņu demokrātisko un pilsonisko līdzdalību ES līmenī, uzlabojot pilsoņu izpratni par ES politikas veidošanas procesiem un veicinot sabiedriskās iesaistīšanās, starpkultūru pasākumu un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.
      Atpakaļ