Sociālās uzņēmējdarbības sākotnējais novērtējums
02.03.2015


Šobrīd Latvijā ir izveidoti dažādi sociālā atbalsta mehānismi sociāli neaizsargāto iedzīvotāju (cilvēki ar invaliditāti, gados vecāki cilvēki, cilvēki ar zemu izglītības līmeni, personas, kuras meklē darbu ilgāk par gadu) integrēšanai darba tirgū, taču neviens no tiem nav tieši mērķēts atbalsta sniegšanai sociālajiem uzņēmumiem (SU). Ņemot vērā, ka SU ir viens no veidiem, kā inovatīvi un efektīvi rast risinājumus sociālajām problēmām, kuras valsts un pašvaldība nevar atrisināt, bet privātais sektors neuzsāks darbību, jo konkrētā joma nenesīs peļņu, vai kuru risināšana ir dārgs un laikietilpīgs process, līdz ar to nepieciešami alternatīvi un īpaši piemēroti risinājumi veidojot atbalsta instrumentus sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā. Lai gan Latvijā nav izveidots sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums, ir noteikti skaidri kritēriji, kas nosaka, ka NVO vai uzņēmums uzskatāms par SU:

 • NVO vai uzņēmuma mērķis ir risināt sabiedrībai nozīmīgu sociālo problēmu, radot izmērāmu sabiedrisko labumu;
 • No NVO vai uzņēmuma peļņas vismaz 80 % tiek novirzīti sociālo problēmu risināšanai, sociālo mērķu sasniegšanai, t.sk. labdarībai (līdz 20 % reinvestēti);
 • NVO vai uzņēmumā tiek nodarbināti vismaz 3 darbinieki;
 • Vismaz 85% no uzņēmumā nodarbinātājiem ir riska grupu darba ņēmēji.

Saskaņā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk – LTRK) un biedrības PROVIDUS pētījumu rezultātiem, sociālo uzņēmumu skaits Latvijā šobrīd nepārsniedz 100 uzņēmumus. LTRK, aptaujājot uzņēmumus, atklāja, ka:

 • Tikai 3% vai 34 no 1164 uzņēmumiem uzskata, ka veic sociālo uzņēmējdarbību;
 • No kopējā nodarbināto skaita 4% darbinieku šajos uzņēmumos pārstāv sociālās atstumtības riska grupas;
 • 88% šo uzņēmumu strādāja ar peļņu;
 • Galvenokārt tie darbojas pakalpojumu sniegšanas jomā.

Savukārt PROVIDUS, aptaujājot 25 NVO, kas uzskata, ka to darbība atbilst SU kritērijiem, noskaidroja, ka:

 • SU Latvijā pamatā savā darbībā iesaista brīvprātīgos;
 • SU ienākumus veido projektu konkursos iegūti līdzekļi.

Koncepcijā “Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” tika noteikts, ka LM realizēs Izmēģinājumprojektu 2 posmos: Izmēģinājumprojekta 1.posma īstenošana no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim, un Izmēģinājumprojekta 2.posma īstenošana līdz 2023.gada 31.decembrim. Izmēģinājumprojekta galvenais mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus SU izveidei un attīstībai, izstrādāt SU reģistra prototipu un atbalsta veidus šiem uzņēmumiem. Šī pasākuma ietvaros ir noteikti sekojoši atbalsta veidi:

 • Finansiālais atbalsts/grants SU uzsākšanai līdz EUR 17 000;
 • Atbalsts SU paplašināšanai vai pārstrukturēšanās gadījumā līdz EUR 17 000;
 • Atbalsts darba vietu izveidei ilgstošiem bezdarbniekiem, gados vecākiem bezdarbniekiem, bezdarbniekiem, kuriem ir apgādājamie un bezdarbniekiem ar invaliditāti;
 • informēšanas un izglītošanas pasākumi.

Ar pilnu SU sākotnējās novērtēšanās tekstu varat iepazīties šeit.

Informācijas avots:  Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA)
      Atpakaļ