122388

LEADER projekts – tava iespēja realizēt savas idejas un sasniegt mērķus
14.04.2016


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” uzsāk daudznozaru attīstības stratēģijas ieviešanu Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados LEADER pieejas īstenošanai līdz 2020. gadam. Sākot ar šī gada vasaru (provizoriski jūnijā) ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kas veic saimniecisko darbību (apgrozījums līdz 70 000 EUR gadā) vai plāno uzsākt saimniecisko darbību, būs iespēja pretendēt un savu ieceru īstenošanai atbilstoši stratēģijā noteiktajiem teritorijas attīstības mērķiem pieejamo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu.

12. aprīlī „Krāslavas rajona partnerības” padomes sēdē tika apstiprināti Zemkopības ministrijas Stratēģiju atlases komitejas ierosinātie labojumi biedrības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2015. - 2020. gadam, saskaņā ar kuru tiks izsludināti projektu konkursi un vērtēti iesniegtie projekti.  

Šajā plānošanas periodā īpaša uzmanība tiks pievērsta vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām, paredzot finansējumu jaunu pakalpojumu un produktu radīšanai, esošo pakalpojumu un produktu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku kompetenču celšanai. Kā arī būs paredzētas aktivitātes vides un kultūrvēstures objektu sakārtošanai, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Līdz 2020. gadam tiks izsludinātas vairākas projektu konkursu kārtas.

Jau šobrīd interesenti var iepazīties ar “Krāslavas rajona partnerības” darbības teritorijas attīstības stratēģiju tīmekļvietnē www.kraslavaspartneriba.lv. 

Ar stratēģiju var iepazīties un saņemt arī bezmaksas konsultācijas Skolas ielā 7 - 1. kab., Krāslavā. 

“Krāslavas rajona partnerības” biroja pieņemšanas laiks: 

•      otrdienās - plkst. 9:00 - 12:00

•      ceturtdienās - plkst. 13:00 - 17:00

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina ikvienu entuziastu, kam ir idejas, vēlme un iespējas iesaistīties savas vietējās teritorijas attīstībā un veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai, attīstīt lauku teritoriju, uzlabot sociālo situāciju laukos, - īstenot savus mērķus, izstrādāt idejas projektu konkursam LEADER pieejas īstenošanas ietvaros. 

LEADER pieejas pasākumi atšķirībā no citām ES programmām projektu īstenotājiem aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” sniedz augstu atbalsta intensitāti no 70 – 90 procentiem. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir līdz 50 000 EUR, savukārt 70 000 EUR var paredzēt projektā, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Izmaksas būs attiecināmas jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei, būvniecības izmaksām un būvmateriālu iegādei, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanai un izmantošanas izmaksām, vispārējām izmaksām un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

Jāatzīmē, ka laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam ar LEADER pieejas atbalstu tika realizēti 63 projekti Krāslavas novadā, 28 projekti Dagdas novadā un 8 projekti Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastos. Kopējais projektos apgūtais finansējums līdz 2015. gadam sastādīja 875 846,79 EUR, bet līdz 2020. gadam jaunu projektu realizācijai paredzēts finansējums 1 358 108,91 EUR apmērā. 

Sekojiet līdzi biedrības „Krāslavas rajona partnerība” projektu konkursu sludinājumiem www.kraslavaspartneriba.lv, novadu pašvaldību izdevumos un mājas lapās, vietējos un reģionālajos laikrakstos. 

Esiet aktīvi un realizējiet savas ekonomiskās un sociālās vajadzības tuvāk savai dzīvesvietai!

 


Zane Ločmele 
Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” 
biroja administratīvā vadītāja 
E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv
      Atpakaļ