122447

Projektu konkurss vietējās teritorijas sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
14.08.2017


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursa "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātes (MK not. Nr. 590).

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2017. gada 18. septembra līdz 18. oktobrim.

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. sabiedriskā labuma projektu * rīcībām:

2.1.  “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,

        pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums: 81 149. 01 EUR 

2.2.  “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums 100 000 EUR

*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa un ir brīvi publiski pieejams.

Stratēģijas mērķis:

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vides attīstību un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG teritorijā. Kopējais atbalsta apmērs M2 611 149.01 EUR

Izsludinātā projektu konkursa kopsumma -181 149,01  EUR

Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam rīcībā 2.1. ir 50 000 EUR, bet rīcībā 2.2. - 10 000 EUR.

Atbalsta intensitāte –  90 %.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu 2 gadi:

•      ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;

•      ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas,

bet citiem projektiem – 1 gads.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcībās 2.1., 2.2.: 

•      projekta risku izvērtējums brīvā formā, kurā izstrādāts plāns identificēto risku novēršanai vai mazināšanai;

•      apraksts par veikto aptauju, darba grupu, sanāksmi vai tml., kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7 - 1. stāvā, Krāslavā vai pa tālr. 25608232 (Zane Ločmele); 26195753 (Aina Dzalbe), rakstot uz e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.lv, kā arī Krāslavas rajona partnerības mājaslapā un LAD mājaslapā.

Projekta iesniegumu papīra formā (2 eksemplāros), tā elektronisko kopiju (ierakstīts ārējā datu nesējā) personīgi iesniedz no š.g. 18. septembra līdz 18. oktobrim Krāslavas rajona partnerībā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00 Skolas ielā 7, 1. stāvā, Krāslavā. 

Projekta iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā:

1.      Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā;

2.      Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, sūtīt uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
      Atpakaļ