122474

LEADER projektu 5. kārtas rezultāti
12.03.2018


Laikā no 2018. gada 8. janvāra līdz 8. februārim Krāslavas rajona partnerība bija izsludinājusi LEADER projektu konkursu aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Konkursam tika iesniegti 10 uzņēmējdarbības projekti -, kas atbilst vietējās attīstības stratēģijai un pasākuma nosacījumiem. 

Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izveidota vērtēšanas komisija ir veikusi projektu izvērtēšanu. Projektus vērtēja uzņēmējdarbības, pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvji. Katram projektu iesniegumam Krāslavas rajona partnerības projektu vērtēšanas komisija piešķīra un biedrības padomes lēmējinstitūcija apstiprināja noteiktu punktu skaitu.  

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam šādām rīcībām:

1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.  Iesniegti 7 projekti.

1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”. Iesniegti 2 projekti.

1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, mun jaunu realizācijas veidu īstenošana”. Iesniegts 1 projekts.

1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”. Par šo rīcību interese konsultāciju laika bija,  diemžēl neviens projets netika iesniegts.

Atbilstoši “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, tika piešķirts punktu skaits no 0 līdz 2. 

Maksimālais punktu skaits vienam projektu iesniegumam bija 35, minimālais punktu skaits - 15, kas bija jāiegūst, lai par projekta iesniegumu sniegtu pozitīvu atzinumu. Projektu iesniegumi bija sagatavoti kvalitatīvi un visi projekti saņēma pozitīvu atzinumu.

Visi projekti šobrīd nodoti Lauku atbalsta dienestam, kas līdz 2018. gada jūnijam pieņems gala lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu.

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" pateicas visiem projektu pretendentiem par aktīvu dalību un sadarbību konkursā. 

Veiksmi atbalstīto projektu īstenošanā!

Papildu informācija:

Zane Ločmele

Administratīvā vadītāja

T.25608232 

 
      Atpakaļ