122438

LEADER projektu 3. kārtas konkursa VRG vērtēšanas rezultāti
23.03.2017


No 2017. gada 16. janvāra līdz 16. februārim Krāslavas rajona partnerība bija izsludinājusi projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs. Konkursam tika iesniegti 48 projekti,- 14 uzņēmējdarbības un 34 sabiedriskā labuma projekti -, kas atbilst vietējās attīstības stratēģijai un pasākuma nosacījumiem. Visi projekti šobrīd jau nodoti Lauku atbalsta dienestam, kas līdz š. g. jūlijam pieņems gala lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu.

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” līdz š.g. 16. martam veica projektu izvērtēšanu un apkopoja projektu 3. kārtas konkursa  rezultātus. Visus projektus izvērtēja uzņēmējdarbības, pašvaldības un nevalstiskā sektora pārstāvji. Katram projektu iesniegumam Krāslavas rajona partnerības projektu vērtēšanas komisija piešķīra un biedrības padomes lēmējinstitūcija apstiprināja noteiktu punktu skaitu. 

Šīs kārtas projektu konkurss attiecās uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam visām rīcībām:

1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Konkursa kārtā izsludinātais finansējums sākotnēji bija noteikts 116 959.90 EUR. Saņemti 11 projekti. Projektu izvērtēšanas rezultātā biedrības padome, balstoties uz MK noteikumu Nr. 125 50. punktu, pieņēma lēmumu par finansējuma pārcelšanu no rīcības 1.4., kurā netika iesniegti projekti uz rīcību 1.1., kurā iesniegti projekti par lielāku summu nekā pieejamais atbalsta apmērs, nepārsniedzot vietējās attīstības stratēģijas sadaļā „Finanšu sadales plāns” atbilstošajam mērķim noteikto atbalsta apmēru. Tādējādi pieejamais finansējums šajā rīcībā ir 176 959. 90 EUR.

Projektu saraksts pēc konkursā iegūto punktu skaita  ŠEIT

1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 200 000 EUR. Saņemti 2 projekti. 

Projektu saraksts pēc konkursā iegūto punktu skaita  ŠEIT

1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana”.

Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000 EUR. Saņemts 1 projekts.

Projektu saraksts pēc konkursā iegūto punktu skaita  ŠEIT

1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”.

Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 60 000 EUR. Šaja rīcībā netika iesniegti projekti.

Sabiedriskā labuma projektu rīcības:

2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Pieejamais finansējums - 130 000 EUR. Saņemti 19 projekti.

Projektu saraksts pēc konkursā iegūto punktu skaita  ŠEIT

2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Pieejamais finansējums 100 000 EUR. Saņemti 15 projekti.

Projektu saraksts pēc konkursā iegūto punktu skaita  ŠEIT

Visu projektu iesniegtās kopējās izmaksas būtiski pārsniedza konkursa izsludināto finansējumu. Konkurence bija sīva, īpaši sabiedriskā labuma projektu rīcībās. 

Konkursa izsludinātā publiskā finansējuma kopsumma - 706 959.90 EUR

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" pateicas visiem projektu pretendentiem par aktīvu dalību un sadarbību konkursā. Veiksmi atbalstīto projektu īstenošanā!

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, projektu iesniegšanas noteikumiem un aktualitātēm aicinām iepazīties Krāslavas rajona partnerības mājaslapā vai zvanot pa tālruni 25608232 (Zane Ločmele), kā arī nākot uz konsultācijām Skolas ielā 7 - 1. kab., Krāslavā.

Sekojiet līdzi informācijai par nākamo konkursu izsludināšanas periodu.

 
      Atpakaļ