122073

Izsludināts LEADER projektu konkurss no 2019. gada 8. aprīļa līdz 8. maijam
28.02.2019


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs (MK not. Nr. 590). 

Projektu iesniegšana  no 2019. gada 8. aprīļa līdz 8. maijam.

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. šādām rīcībām: 

1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 392 563.15 EUR

1.2.  “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000 EUR

1.3.  “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000 EUR

Sabiedriskā labuma projektu* rīcībām:

2.1.  “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 272 710.27 EUR

2.2.  “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 100 000 EUR

*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa un ir brīvi publiski pieejams.

Stratēģijas mērķis:

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs M1 592 563.15 EUR

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vides attīstību un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG teritorijā. Kopējais atbalsta apmērs M2 372 710.27 EUR 

Izsludinātā projektu konkursa kopsumma - 965 273.42 EUR

Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 70 000 EUR. 

Maksimālā atbalsta intensitāte: rīcībās 1.1.,1.2.,1.3. – 70 %, kopprojekta gadījumos 80%,  bet rīcībās 2.1., 2.2. –  90 %.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu 2 gadi:

  • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;
  • ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, bet citiem projektiem – 1 gads;
  • ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību 1.1., .1.2, 1.3., projekta iesniegumam jāpievieno projekta risku izvērtējums brīvā formā, savukārt rīcībās 2.1., 2.2. vēl jāpievieno apraksts par aktivitātēm, kas parāda iedzīvotāju interesi par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti (aptaujas, darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes u.tml.).

Projekta iesniegumu  iesniedz tikai elektroniska dokumenta formā no š. g. 8. aprīļa līdz 8. maija plkst.23:59
  • Aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda projekta iesnieguma pielikumu Nr.1 un pievieno pavaddokumentus;
  • Aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" sabiedriskā labuma projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda projekta iesnieguma pielikumu Nr. 2 un pievieno pavaddokumentus.

Detalizēts elektroniskā projekta pieteikuma aizpildīšanas apraksts EPS lietotāja rokasgrāmatā

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7, Krāslavā. Papildus informācija: T. 25608232 (Zane Ločmele); 26195753 (Aina Dzalbe), e-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv, Krāslavas rajona partnerības mājaslapā un LAD mājaslapā

Pievēršam uzmanību!

Pie projektu vērtēšanas kritērijiem, par kuriem nav iespējams pārliecināties vērtēšanas brīdī (piem., sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste, reklāma un mārketings projekta realizēšanas laikā, vietējo produktu daudzums, kurus izmantos realizācijas laikā, papildfinansējuma piesaiste, darbavietu izveide utt.), bet pretendents to apņemas izpildīt projekta īstenošanas laikā,  ir atzīme #  Norādīto nosacījumu  izpilde jāsasniedz projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projektu iesniegšanas nosacījumi, MK noteikumi, atbalsta pretendenti, rīcības risinājumi, kritēriji

Pašnovērtējuma veidlapas: 

Rīcība 1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai” 

Rīcība 1.2.  “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

Rīcība 1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

Rīcība 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

Rīcība 2.2.  “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”

 

Š.g.26. marta semināra prezentācija  

 

      Atpakaļ