121759

Latgales uzņēmējiem apmācības par e - vides piedāvātajām iespējām
17.06.2019


Apstiprināts sadarbības projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”. 

Sadarbības projektā kopīgi darbojas sešas partnerības, projekta iesniedzējs biedrība „Ludzas rajona partnerība” un pieci partneri, biedrības (VRG): „Krāslavas rajona partnerība” „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi””, „Balvu rajona partnerība”, „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” un „Preiļu rajona partnerība”.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e - vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem.

Projekta ietvaros plānots organizēt trīs apmācību ciklus – iesaistot mazos un vidējos uzņēmējus sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes), piesaistot divus ekspertus Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas izstrādes vadītājus: Vidzemes augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes lektoru Juri Smalinski (apmācības par uzņēmumu tūrisma piedāvājumu veidošanu) un multimēdiju dizaineri / e-koncepta veidotāju, ar darba pieredzi Dānijas kultūras institūtā, reklāmas aģentūrā “Marana Production”, dizaina zīmola “Malvine.lv”, e - veikalu un e-komercijas pakalpojumu “BaticIn” veidotāju Ilzi Deņisovu ( apmācības par e – vides piedāvātajām iespējām).

Apmācības un semināri tiks plānoti gan VRG teritorijās atsevišķi, gan kopēji, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, kā arī veicinātu partnerību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Projekta pirmā aktivitāte "Konference I" plānota septembrī biedrības „Balvu rajona partnerība” teritorijā Viļakas novadā.

Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros, projekta Nr. 19-00-A019.332-000007.

 
      Atpakaļ