121679

1. kārtas konkursa VRG rezultāti
29.07.2016


Biedrība Krāslavas rajona partnerība apkopojusi 1. projektu iesniegšanas kārtas rezultātus. Projektus izvērtēja triju novadu (Aglonas, Dagdas un Krāslavas) uzņēmējdarbības, pašvaldības un nevalstiskā sektora pārstāvji.

Konkursam tika iesniegti 7 uzņēmējdarbību veicinoši projekti, kas atbilst vietējās attīstības stratēģijai un pasākuma nosacījumiem. Visi projekti nodoti Lauku atbalsta dienestam, kas līdz š.g. novembrim pieņems gala lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu.

Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 1.1 rīcības “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai,to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 1. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2016. gada 27. maija līdz 2016. gada 27. jūnijam.

Rīcības izsludinātais publiskais finansējums bija 230 000 EUR.Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam bija 50 000 EUR vai 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Visu projektu iesniegtās kopējās izmaksas sastāda gandrīz pusmiljonu eiro. Vairāki uzņēmēji ir apņēmušies īstenot projektus, piesaistot lielu daļu sava finansējuma. ELFLA pieprasītais finansējums ir 234946.69 EUR, kas nedaudz pārsniedz rīcībā izsludināto finansējumu.

Katram projektu iesniegumam Krāslavas rajona partnerības projektu vērtēšanas komisija piešķīra un biedrības padomes lēmējinstitūcija apstiprināja noteiktu punktu skaitu. 

Atbilstoši Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, tika piešķirts noteikts punktu skaits no 0 līdz 2. 

Maksimālais punktu skaits vienam projektu iesniegumam 35, minimālais punktu skaits - 15, kas ir jāiegūst, lai par projekta iesniegumu sniegtu pozitīvu atzinumu.

Projektu saraksts pēc konkursā iegūto punktu skaita ŠEIT

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, projektu iesniegšanas noteikumiem un visām aktualitātēm aicinām iepazīties Krāslavas rajona partnerības mājaslapā vai zvanot pa tālruni 25608232 (Zane Ločmele), kā arī nākot uz konsultācijām Skolas ielā 7 - 1.kab., Krāslavā.
      Atpakaļ